Akbar Rakhimov Pottery School, Tashkent, Uzbekistan